คำชี้แจงการลงทะเบียน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

เปิดลงทะเบียนวันที่ 5 มิถุนายน เวลา 8:00

ปิดลงทะเบียนวันที่ 6 มิถุนายน เวลา 12:00